باتری خودروهای چینی

باتری آمیکو آسنا

مشخصات باتری آمیکو آسنا چیست؟ نوع آمیکو آسنا باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه کوتاه قالب […]

باتری فوتون ساوانا

مشخصات باتری فوتون ساوانا چیست؟ نوع فوتون ساوانا باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 70 آمپر پایه بلند قالب

باتری دامای X5

مشخصات باتری دامای X5 چیست؟ نوع دامای X5 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری فردا 511

مشخصات باتری فردا 511 چیست؟ نوع فردا 511 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 50 آمپر پایه کوتاه قالب

باتری فردا SX5

مشخصات باتری فردا SX5 چیست؟ نوع فردا SX5 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری فردا T5

مشخصات باتری فردا T5 چیست؟ نوع فردا T5 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه کوتاه قالب

باتری فردا سوبا M4

مشخصات باتری فردا سوبا M4 چیست؟ نوع فردا سوبا M4 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه

باتری سوئیست DX3

مشخصات باتری سوئیست DX3 چیست؟ نوع سوئیست DX3 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه بلند قالب

باتری SWM

مشخصات باتری SWM چیست؟ نوع SWM باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 60 آمپر پایه کوتاه قالب L2 –

باتری هن تنگ X7

مشخصات باتری هن تنگ X7 چیست؟ نوع هن تنگ X7 باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 74 آمپر پایه

پیمایش به بالا
تماس با ما و سفارش باتری